ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Цел

Поверителността на Вашите данни е важна за нас. Тази Политика за поверителност на данните има за цел да обясни по какъв начин събираме, съхраняваме, използваме и разкриваме Вашата лична информация, когато използвате нашите продукти и услуги, нашите уебсайтове или взаимодействате с „АЛД Аутомотив“ ЕООД или с други филиали на АЛД Аутомотив Груп по цял свят.
Настоящата Политика за поверителност на данните има за цел да опише и условията, които регулират начина, по който обработваме и защитаваме тази информация.

Администратор на данни

Администраторът на данни е „АЛД Аутомотив“ ЕООД, дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на Република България, ЕИК: 202946275, със седалище и адрес на управление: София, Бизнес Парк София 1766, сгр. 11 Б, ет.4. (от този момент наричано „АЛД Аутомотив“).
Длъжностното лице за защита на данните за „АЛД Аутомотив“ е Юлиана Ликова, gdpr.bg@aldautomotive.com.

Общи принципи

„АЛД Аутомотив“ разбира Вашите съображения по отношение на поверителността на личната Ви информация. По-долу описваме как получаваме и използваме тази информация и описваме Вашите права. Моля, прочетете внимателно този документ, за да бъде процесът възможно най-справедлив, прозрачен и сигурен.
Следните принципи са в основата на начина, по който обработваме Вашата лична информация
· Прозрачност и безпристрастност: Когато събираме и обработваме Вашата лична информация, ние Ви информираме за това кой събира и получава тези данни, както и за причините за това. Когато това се изисква по закон, винаги търсим предварителното Ви съгласие (напр. преди да събираме чувствителна информация или да изпращаме материали за директен маркетинг). Никога не използваме вашата лична информация за цели, които са несъвместими с описаните тук цели.
· Законосъобразност: „АЛД Аутомотив“ не събира и не обработва лична информация без законна причина. Използваме Вашата лична информация само за подходящи бизнес цели (напр. за предоставяне на услуги, управление на взаимоотношенията с клиенти, управление на клиентските автопаркове и извършване на точно фактуриране, както и за маркетингови дейности, профилиране с цел по-добро обслужване на клиентите, провеждане на проучвания за удовлетвореност или изготвяне на доклади и спазване на нашите законови задължения).
· Минимизация: Събираме само личната информация, която е строго необходима за обработката на данни, както е посочено в този документ Събираме чувствителна информация само в случаите, в които това е уместно. Предприемаме всички разумни мерки, за да гарантираме, че записаните ваши лични данни са точни, пълни и актуални.
· Поверителност: Стремим се да гарантираме неприкосновеността на личния живот при обработката на лични данни. За тази цел извършваме и оценки на въздействието върху поверителността, за да гарантираме, че нашите предпазни мерки са подходящи и че Вашата информация е защитена.
 
Колко дълго съхраняваме Вашата лична информация?
Ние съхраняваме Вашата лична информация само докато поддържате делови отношения с „АЛД Аутомотив“ или в срока, приложим съгласно местното законодателство след последния осъществен между нас контакт или както е необходимо за спазване на правните задължения на „АЛД Аутомотив“.
В случай на съдебен спор може да съхраняваме Вашата лична информация до приключване на съдебното производство, включително до евентуалните срокове за обжалване. След това ще я изтрием или архивираме в съответствие с действащото законодателство.
Във всеки случай Вашата лична информация няма да бъде съхранявана във вид, който позволява да бъдете идентифицирани за по-дълъг период от време, отколкото е необходимо на „АЛД Аутомотив“ за постигане на целите, за които е била събрана или обработена или съгласно съответните действащи закони.
 
Как гарантираме сигурността и целостта на Вашата лична информация?
Ние защитаваме Вашите данни чрез технически и организационни мерки за сигурност (включително образование и обучение на съответния персонал) срещу случайно или незаконно унищожаване, случайно погиване или промяна, неразрешено разкриване или достъп, както и срещу всички други незаконни форми на обработка.
Достъп до Вашата информация имат само онези екипи и служители в нашата компания, които трябва да я знаят. Ние се грижим за прилагането на правата и политиките за администриране в нашата компания и предприемаме всички мерки, за да гарантираме, че служителите, консултантите и доставчиците на услуги пазят поверителността на Вашите файлове.
 
Как можете да изразите предпочитанията си относно използването на Вашата лична информация?
За да упражните по всяко време правата, изложени в следващия раздел, моля, свържете се с длъжностното лице за защита на данните на „АЛД Аутомотив“: Юлиана Ликова, gdpr.bg@aldautomotive.com и тя ще Ви отговори.
Оттегляне. В случаите, когато сте дали предварително съгласие за обработване на Вашата информация, можете да оттеглите това съгласие по всяко време.
Достъп. Можете да поискате достъп до личната информация, която съхраняваме за Вас. Ако подадете такова искане, ще Ви предоставим цялата информация за целите на обработката, категориите обработвани данни, категориите получатели, срока на съхранение на данните, Вашите права за коригиране, изтриване или ограничаване на достъпа до данните, ако е приложимо. Където е възможно, ще осигурим отдалечен достъп до защитена система, която ще Ви осигури пряк достъп до личните Ви данни.
Преносимост. Можете също така да получите копие от всяка лична информация, която съхраняваме за Вас в нашите регистри, във формат, съвместим и структуриран така, че да Ви позволи да упражните правото на преносимост на данните.
Ограничение. Можете да поискате ограничение в следните случаи:
· за период, който позволява на „АЛД Аутомотив“ да провери точността на Вашите лични данни, в случай че оспорвате точността на Вашата лична информация;
· ако обработката е незаконна и желаете да ограничите личната си информация, вместо да я изтриете;
· ако желаете „АЛД Аутомотив“ да съхранява Вашата лична информация, тъй като тя е необходима за Вашата защита в контекста на правни претенции;
· ако сте възразили срещу обработването, но „АЛД Аутомотив“ трябва да провери дали има законни основания за такова обработване, които могат да имат предимство пред Вашите права.
 
Поправяне / заличаване. Можете също така да поискате от нас да коригираме, променим или заличим всяка информация, която е непълна, неактуална или неточна.
Можете да поискате заличаване на личната си информация в следните случаи:
· ако личната Ви информация вече не е необходима за целите на обработката на данни;
· ако сте оттеглили съгласието си за обработване на данни, основано изключително на такова съгласие;
· ако сте възразили срещу обработката на данни;
· ако личната информация трябва да бъде заличена, за да се спази правно задължение, приложимо за „АЛД Аутомотив“. Ще предприемем разумни стъпки, за да информираме други структури на „АЛД Аутомотив“, които биха могли да участват в обработката на данни, за такова заличаване.
Възражение. Имате право също да възразите срещу обработката на личните Ви данни по всяко време, когато се използват за маркетингови цели или профилиране, за да Ви се изпращат целеви реклами или да възразите срещу споделянето на данните Ви с трети лица или в рамките на АЛД Аутомотив Груп.
Оплаквания. Също така имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.
Можете също така да предоставите инструкции относно съхранението, заличаването или разкриването на личната Ви информация след смъртта Ви. Тези инструкции могат да бъдат общи или конкретни.
 
Трябва ли да предоставям лични данни?
По принцип даването от Ваша страна на съгласие и предоставянето на каквито и да било лични данни за обработка въз основа на съгласието на субектите на данни е напълно доброволно; по принцип няма вредни последици за Вас, ако решите да не дадете съгласие или да предоставите лични данни. Въпреки това съществуват обстоятелства, при които АЛД Аутомотив не може да предприеме действия без определени лични данни, например защото тези лични данни са необходими за обработване на Вашите запитвания, поръчки или за предоставяне на достъп до оферта или информационен бюлетин. В тези случаи, за съжаление, „АЛД Аутомотив“ няма да може да Ви предостави заявеното от Вас без да получи съответните лични данни.
Моля, вижте раздел „Как използваме Вашата лична информация?“ по-долу за подробности относно целите на обработката на данни и правните основания за такава обработка.
 
Специфични условия относно Вашите лични данни
Какви дейности и хора са засегнати от събирането на данни?
Настоящата политика се прилага за всички източници на данни, събирани и обработвани от „АЛД Аутомотив“ в световен мащаб в контекста на различните дейности на дружествената група, като например корпоративен лизинг на автомобили, лизинг на частни автомобили, места на продажба, източници на трети страни, използване на нашите уебсайтове или мобилни приложения, както и всички дейности по офлайн обработка.
Възможно е да събираме и обработваме Вашата лична информация, ако попадате в следните категории: водачи на лизингови автомобили, лица за контакт с делови клиенти, партньори, дилъри, географски партньори, потенциални клиенти, управители на автопаркове, акционери, управители, представители и лица за контакт с нашите клиенти, доставчици на материали и услуги и др.
 
Кой контролира тези данни?
В България, „АЛД Аутомотив“ ЕООД извършва дейностите по обработване на данни, описани по-горе. Този раздел се отнася за обработката на Вашата лична информация от „АЛД Аутомотив“ ЕООД в качеството му на администратор на данни.
В „АЛД Аутомотив“ ЕООД длъжностното лице по защита на данните, което отговаря за вашата лична информация, е Юлиана Ликова, gdpr.bg@aldautomotive.com
 
По какъв начин използваме Вашата лична информация?
„АЛД Аутомотив“ ЕООД използва Вашата лична информация, за да ви предложи по-добри услуги.
Следователно „АЛД Аутомотив“ ЕООД може да използва Вашата лична информация в следните случаи:
(а) Когато е необходимо за целите на договора
(i) на общо ниво, да управляваме търговските взаимоотношения с Вас и Вашето дружество, да отговаряме на заявки за оценка, да откриваме клиентски сметки, да изпълняваме Вашите поръчки за услуги и за свързани дейности, да управляваме събития, да Ви изпращаме съобщения, свързани В вашия договор, да отговаряме на Вашите запитвания и заявки за проверка, да осигуряваме обслужване на клиенти, управление на сметки, поддръжка и свързано обучение на нашия персонал, участващ в тези дейности, както и да предоставяме други услуги, свързани с Вашата сметка.
(ii) за целите на международното управление на взаимоотношенията с клиентите в контекста на дейностите по лизинг на автомобили, извършвани от филиалите на дружествена група АЛД Аутомотив, като клиентите се управляват от нашето дружество-майка АЛД С.А. (Франция) на глобално ниво, за да се извърши измерване на удовлетвореността и качеството, да се консолидира информацията за качеството в световен мащаб, да се създаде глобална оценка на качеството на компанията, да се предоставят проучвания на удовлетвореността на ръководството от продукти, услуги или съдържание, както и за проследяване на претенциите свързани с взаимоотношения с клиенти и следпродажбено обслужване;
(б) Когато това е необходимо за целите на законните интереси на „АЛД Аутомотив“:
(i) за предоставяне на проучвания за удовлетвореността на клиентите на професионални търговци относно услугата за ремаркетинг на лизингови автомобили и на клиенти (включително управители на автопаркове и водачи) с цел непрекъснато подобряване на нашите услуги.
(ii) да изготвяне на финансови отчети за ръководителите на АЛД (продажби, поръчки, финанси и риск, ценообразуване, застраховане), включително консолидация на фактурите и цели за рентабилност, оперативни резултати на АЛД Груп, обществени поръчки и съдебни спорове.
(iii) записване на обаждания и разговори с цел подобряване на качеството. В случай на телефонни разговори или чат сесии, „АЛД Аутомотив“ има правото да записва такива разговори (след като Ви информира за това по време на разговора и преди началото на записа) или чат сесиите с цел подобряване на качеството на услугите на „АЛД Аутомотив“;
(iv) в контекста на политиката на АЛД „Опознай своя клиент“ (KYC) и с цел поддържане на легитимни и надеждни делови отношения, АЛД може да обработва лична информация от публично достъпни източници за законни и други представители, членове на управителния съвет и крайни собственици на своите клиенти.
(в) с Вашето информирано знание и съгласие
(i) Маркетингови цели: можем да използваме Вашата информация, за да се свържем с Вас, при наличие на Вашето съгласие, когато е приложимо, за нови оферти или услуги и специални предложения, които смятаме, че ще Ви бъдат полезни, или за да Ви изпращаме маркетингови съобщения или бюлетини; можем да анализираме Вашия клиентски профил и предпочитания и да провеждаме многоканални маркетингови кампании чрез автоматизирани инструменти, да се свързваме с Вас чрез SMS, имейл или да Ви изпращаме брошури; 
(ii) Можем също така да Ви поканим да участвате в маркетингови събития, игри или викторини чрез нашите мобилни приложения и/или уебсайтове.
(iii) Уебсайтове, „бисквитки“ и бюлетини: може да събираме информация чрез „бисквитки“, за да предоставим подобрено изживяване и да подобрим Вашето преживяване при използване на браузъри, а именно да съхраняваме Вашите предпочитания и параметри, за да Ви спестим време (например предпочитания за езици), да дадем възможност за влизане в системата, да осъществяваме борба с измамите и да анализираме работата на нашия уебсайт и предоставените от нас услуги.
Тази информация ни помага да подобрим нашите уебсайтове и приложения и да разберем по-добре продуктите и услугите, които предпочитате.
Освен това използваме бисквитки за уеб анализ, за да измерваме активността на уебсайтовете и да определяме най-посещаваните области в тях.
Въпреки че можем да инсталираме функционални бисквитки, за да улесним посещението ви на нашите уебсайтове или приложения, Вие имате право да изразите предпочитанията си относно бисквитките, използвани за поведенческо таргетиране на реклами, чрез опциите за настройки за поверителност на вашия браузър, които трябва да включват функции за предотвратяване на съхраняването на информация на терминала или обработката на вече съхранена информация на такъв терминал, освен ако не включите функцията, която позволява такова съхранение или обработка.
(iv) Профилиране: за да подобрим нашето разбиране на Вашите интереси и съображения, възможно е да използваме Вашата лична информация, за да подобрим нашия уебсайт и услуги, да персонализираме работата Ви с нас и да адаптираме маркетинговите си дейности към Вашите нужди и интереси. Вярваме, че това е и в наш интерес, за да ви обслужваме по-добре и да отговаряме на вашите нужди, когато това се изисква от регулаторни задължения
(г) Когато е необходимо за спазване на правно задължение, на което „АЛД Аутомотив“ е субект
(i) извършване на проверка на клиентите и изготвяне на рейтинг на клиентите на контрагентите на АЛД в контекста на задълженията на дружеството съгласно действащото законодателство за мерките срещу изпирането на пари;
(ii) използваме Вашата лична информация, за да водим делова документация за правни, административни цели и за целите на одит. Също така използваме информация, за да изпълним законови, застрахователни и процесуални изисквания.
 
Какъв тип лична информация събираме?
Събираме следните видове лична информация:
· Идентификационна информация и информация за контакт, като например Вашето име, фамилия, град, телефонен/мобилен номер или имейл адрес;
· Професионална информация, като например длъжност или делови адрес;
· Финансова/кредитна информация, като например дата на одобрение на кредит или информация за договор;
· Лични данни: напр. пол, дата на раждане, националност, език(ци) или лични предпочитания (навици, любим автомобил и др.);
· Вашият глас, когато се обаждате на службите за обслужване на клиенти на „АЛД Аутомотив“, тъй като обаждането Ви може да бъде записано;
· Данни за водача, като например номер/копие на шофьорската книжка или код на служителя на водача;
Възможно е също така да събираме информация за Вас непряко от нашите делови партньори или платформи на социални медии. 
Събираме Вашата лична информация директно от Вас (напр. ако създадете профил в някой от нашите сайтове или направите покупка) или пасивно (напр. при използване на инструменти за проследяване като бисквитки в браузъра) или от трети лица (напр. чрез платформи за социални медии).
Бисквитки и други инструменти за проследяване
За да Ви предоставим по-добро изживяване, когато посещавате нашия уебсайт или използвате нашите мобилни приложения, събираме определена информация по автоматизиран начин, като използваме технологии като бисквитки, пикселни маркери, инструменти за анализ на браузъра, сървърни логове и уеб маяци (напр. „Google Analytics“).
Ако използвате нашите уебсайтове, може да събираме информация за браузъра, който използвате, както и за поведението Ви при сърфиране.
Ако използвате нашето мобилно приложение, възможно е да събираме GPS данни с вашето местоположение, с Вашето съгласие, когато е необходимо. Можем също така да разгледаме колко често използвате приложението и откъде сте го изтеглили.
   
Дейности с превозни средства
Когато Вашата компания използва услуги за лизинг на автомобили при нас, ние можем да събираме информация за автомобила (като регистрационния номер на автомобила или последната ревизия на автомобила) и поведението на водача (като средната скорост), както и негови лични данни (като лична карта и шофьорска книжка), за да предоставим услугите за лизинг на автомобили в съответствие с договора и да издадем фактура на Вас или на Вашата компания.
 
С кого споделяме Вашата лична информация?
Известно ни е, че не желаете да предоставяме Вашата лична информация директно на трети лица за техните собствени маркетингови цели без Ваше съгласие. Въпреки това понякога се налага да използваме партньори или обработващи лични данни, за да Ви предоставим исканите услуги и по-добро преживяване за целите, описани по-горе. Затова ограничаваме споделянето на Вашата лична информация на принципа на служебната необходимост, както следва:
· с вътрешните делови отдели, като например отдел продажби, отдел за обслужване на клиенти/качество, маркетинг, ИТ услуги, поддръжка и обслужване. В рамките на АЛД Аутомотив Груп можем да споделяме Вашите лични данни с други структури на „АЛД Аутомотив“, които могат да използват Вашите лични данни само в съответствие с настоящата Политика.  
· с нашите доставчици на услуги, като например доставчици на услуги за хостинг на данни, кол центрове, администратори на данни, застрахователи, застрахователни брокери, рент-а-кар дружества и други доставчици на услуги, договорени в контекста на договора за лизинг на автомобил, които се намират в България или в рамките на Европейското икономическо пространство и са инструктирани да използват Вашата лична информация само в съответствие с нашите инструкции.
· с несвързани маркетингови партньори, но само ако сте ни дали съгласието си.  
· когато това е необходимо, за да се повлияе на продажбата или прехвърлянето на бизнес активи, във връзка с процедура по несъстоятелност, за прилагане на нашите права, за защита на нашата собственост или за защита на правата, собствеността или безопасността на трети лица или, когато е необходимо, да се подпомогнат функциите за външен одит, съответствие и корпоративно управление. 
· когато това се изисква по закон, например в отговор на съдебна призовка, включително за правоприлагащите органи и съдилищата в страните, в които работим.
Моля, имайте предвид, че можем също така да използваме и разкриваме лична информация за Вас, която не може да бъде идентифицирана лично, т.е. лична информация в обобщена форма, която вече не позволява да бъдете идентифицирани. 
 
Как се прехвърля личната Ви информация?
Някои от страните, които получават или имат достъп до Вашите данни, може да не осигуряват същото ниво на защита на данните като страната, в която сте предоставили информацията. Можете да получите списък на тези държави, като се свържете с длъжностното лице за защита на данните на „АЛД Аутомотив“: Юлиана Ликова, gdpr.bg@aldautomotive.com.
Вашата информация може да бъде прехвърлена, съхранявана и обработвана във всяка държава или територия, в която се намират едно или повече от нашите свързани лица извън Европейското икономическо пространство (в държави като Алжир, Беларус, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Индия, Казахстан, Мексико, Мароко, Перу, Русия, Сърбия, Швейцария, Турция и Украйна за целите на управлението на взаимоотношенията с клиентите на глобално ниво, предоставяне на унифицирани услуги за лизинг на автомобили с глобализиран автомобилен парк.
Можем също така да прехвърлим Вашата лична информация на доставчиците на услуги, участващи в предоставянето на услуги за хостинг на данни, техническа поддръжка и други поддържащи услуги (намиращи се в страни като Индия, САЩ) или в предоставянето на друг инструмент, използван за обработване на лична информация на нашите клиенти или потенциални клиенти.
Когато прехвърляме Вашата информация, ние защитаваме и осигуряваме адекватна защита на прехвърлянето на Вашата лична информация към получатели в тези държави, като сключваме споразумения за прехвърляне на данни въз основа на клаузите за стандарти на Европейската комисия с такива получатели на данни.
 
Колко дълго съхраняваме личната информация?
Съхраняваме събраната от Вас лична информация за целите и при условията, описани в раздела „Общи условия“ по-горе и за срок, ограничен до строго необходимото.
 
Как можете да се свържете с нас или с надзорния орган, за да подадете жалба?
Ако имате някакви въпроси, оплаквания или коментари относно тази Политика за поверителност на данните или нашите практики за събиране на информация, моля, свържете се с нас, като пишете или изпратите имейл на адрес: Длъжностно лице за защита на данните на „АЛД Аутомотив“:  Юлиана Ликова, gdpr.bg@aldautomotive.com.
Можете също така да подадете жалба до надзорния орган на държавата, в която се намирате, ако имате някакви опасения относно условията на обработване на Вашата лична информация от страна на „АЛД Аутомотив“.
Какво се случва при промяна на тази Политика за поверителност на данните?
Нашата Политика за поверителност на данните може да се променя периодично, за да отразява промените в начина, по който обработваме Вашата лична информация. Тези промени, обаче, са в пълно съответствие с действащото законодателство. Препоръчваме периодично да преглеждате тази страница, за да получите най-актуална информация за нашите практики за поверителност. Ще Ви уведомим за всички съществени промени съгласно изискванията на закона.
КОНТАКТ С НАС
+359 2 802 61 20